English

Article 1 – Definitions

In these General Terms and Conditions, the following are understood to mean:

 1. ‘The work of art’: the work that is further identified in the agreement between the artist and the customer.
 2. ‘The artist’: the maker of the work of art. Maarten Smeets, Fantasy Forge, located at Paradijsvogelstraat 33, 9713BV, Groningen, registered in the trade register of the Chamber of Commerce in Groningen under Chamber of Commerce number 88814300 and Establishment number: 000054642469
 3. ‘The customer’: the natural person or legal entity that enters into an agreement with Fantasy Forge.

Article 2 – Applicability of General Terms and Conditions

These General Terms and Conditions apply to all agreements, assignments, offers and quotations, entered into or issued by Fantasy Forge.

Article 3 – Formation of the Agreement

The agreement between Fantasy Forge and the customer is established by acceptance of Fantasy Forge’s offer by the customer.

Article 4 – Prices

 1. All prices are in euros and include VAT.
 2. Price changes resulting from legislation such as that regarding VAT may be passed on to the Customer.

Article 5 – Purchase of a Work of Art

 1. If the agreement concerns the purchase of a work of art, the details of the work of art, the customer’s details, the payment method, the delivery method and other details will be recorded in the agreement to be made.
 2. A specified deadline for delivery is always indicative, unless explicitly agreed otherwise.
 3. Delivery of the work of art will be made in the manner agreed in the agreement.
 4. Complaints about defects in the purchased work of art must be submitted to Fantasy Forge in a timely manner after they are discovered, in which case within one month at the latest is always timely. Failure to timely complain will result in the loss of rights.

Article 6 – Other Work

 1. Upon delivery of the work of art, the customer is obliged to inspect the work carried out. If the customer finds the work carried out to be in order, he or she will immediately, preferably in writing, make this known to Fantasy Forge.
 2. The customer is deemed to have accepted the work carried out if he or she has not reported any defects in the work carried out within one month of delivery of the Work of Art.

Article 7 – Payment

 1. Payment by the customer is made
  • in cash, including debit card and credit card payments
  • based on an invoice.
 2. If an invoice is sent, the payment term is 21 working days from the date of the invoice. The mere expiry of this term will not result in default.
 3. If the customer is in default of payment, he or she will be liable for all reasonable costs incurred in obtaining satisfaction out of court.
 4. If the customer is in default of payment, he or she will be legally in default by operation of law. From that moment on, the customer will owe interest on the outstanding amount at the statutory rate.

Article 8 – Retention of Title

 1. The ownership of the work of art is transferred to the customer after full payment has been made.
 2. Until the moment of full payment, the work of art remains the property of Fantasy Forge. The customer is not entitled to sell the work of art or have it be used as security before ownership has been transferred.

Article 9 – Personal Assignment

 1. Unless personally tinted (portraits/personal elements), the customer is required to accept the painting made by Fantasy Forge on commission.
 2. Fantasy Forge will inform the customer of the progress of the personal assignment and desired adjustments, if possible, through photos.

Article 10 – Personal Data Protection Act

 1. Fantasy Forge will process and include the customer’s personal data in a file. The purpose of processing the personal data is for Fantasy Forge to fulfill the agreement it has entered into with the customer and to keep the customer informed of Fantasy Forge and its activities.
 2. The customer may at any time contact Fantasy Forge with a request to be informed of whether, and if so, which of their personal data is being processed. If the customer believes that the personal data should be improved, supplemented, removed or shielded, the customer must notify Fantasy Forge in writing by email or letter.

Article 11 – Intellectual Property

 1. The copyright on the work of art remains with the artist. From this right of the artist, the customer is bound by limitations regarding the use, disclosure and reproduction of the work of art.

Article 12 – Force Majeure

 1. In the event of force majeure, Fantasy Forge has the right to suspend the performance of the assignment or to dissolve the agreement in whole or in part, without the customer being able to claim any rights or compensation for damages, costs or interests on that account. The artist will inform the customer immediately of any case of force majeure and will try to offer a satisfactory alternative for both parties.
 2. Force majeure: strikes, death, fire, transport, obstruction, molestation and generally all unforeseen circumstances as a result of which compliance with the agreement can no longer be demanded from the contractor.
 3. Fantasy Forge will perform each service to the best of its ability and is entitled to involve third parties in the performance of a service.

Article 13 – Applicable Law and Disputes

 1. The agreement and any other legal relationships between the customer and Fantasy Forge are governed by Dutch law.

Dutch

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. ‘Het kunstwerk’: het werk dat nader is aangeduid in de overeenkomst tussen de kunstenaar en de klant.
 2. ‘De kunstenaar’: de maker van het kunstwerk. Maarten Smeets, Fantasy Forge, gevestigd Paradijsvogelstraat 33, 9713BV, Groningen, ingeschreven in het handelsregister van KvK te Groningen onder KVK nummer 88814300 en Vestigingsnummer: 000054642469
 3. ‘De klant’: de natuurlijk persoon of rechtspersoon die met Fantasy Forge een overeenkomst aangaat.

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen en offertes, gesloten met of uitgebracht door Fantasy Forge.

Artikel 3 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Fantasy Forge en de klant komt tot stand door aanvaarding van het aanbod van Fantasy Forge door de klant.

Artikel 4 – Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s en zijn inclusief BTW.
 2. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien zoals die ter zake van BTW kunnen aan de Klant worden doorberekend.

Artikel 5 – Koop van een Kunstwerk

 1. Indien de overeenkomst de koop van een kunstwerk betreft worden in de op te maken overeenkomst de gegevens van het kunstwerk, de gegevens van de klant, de wijze van betalen, de wijze van aflevering en overige bijzonderheden vastgelegd.
 2. Een opgegeven termijn voor aflevering is steeds indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. Aflevering van het kunstwerk geschiedt op de wijze zoals overeengekomen in de overeenkomst.
 4. Klachten over gebreken aan het gekochte kunstwerk dienen tijdig na constatering daarvan bij Fantasy Forge te worden ingediend, waarbij binnen één maand in ieder geval tijdig is. Niet tijdig klagen leidt tot verlies van rechten.

Artikel 6 –Overige werkzaamheden

 1. Bij aflevering van het kunstwerk is de klant gehouden om de verrichte werkzaamheden te inspecteren. Indien de klant de verrichte werkzaamheden niet in orde bevindt zal hij dat direct, bij voorkeur schriftelijk, kenbaar maken aan Fantasy Forge.
 2. De klant wordt geacht de verrichte werkzaamheden te hebben geaccepteerd indien hij niet binnen één maand na aflevering van het Kunstwerk melding heeft gemaakt van gebreken aan de verrichte werkzaamheden.

Artikel 7 – Betaling

 1. Betaling door de klant geschiedt
  • contant, waaronder begrepen pinbetalingen en betalingen met creditcard
  • op basis van een factuur.
 2. Indien een factuur wordt toegezonden is de betalingstermijn 21 werkdagen gerekend vanaf de factuurdatum. Door het enkele verstrijken van deze termijn is de klant in verzuim en is de klant vanaf de datum van het intreden van het verzuim wettelijke rente verschuldigd.
 3. De door Fantasy Forge in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de klant.

Artikel 8 – Eigendomsvoorbehoud en recht van terughouding

 1. Zolang de klant niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan, behoudt Fantasy Forge zich de eigendom van het kunstwerk voor. In dat geval gaat de eigendom op de klant over, zodra de klant aan al zijn verplichtingen jegens Fantasy Forge heeft voldaan.

Artikel 9 – Persoonlijke Opdracht

 1. Mits persoonlijk getint (portretten/persoonlijke elementen) is de klant verplicht het schilderij gemaakt door Fantasy Forge in opdracht af te nemen.
 2. Fantasy Forge zal de klant door middel van foto’s op de hoogte brengen van de vordering van de persoonlijke opdracht en gewenste aanpassingen, naar kunnen, uitvoeren.

Artikel 10 – Wet Bescherming Persoonsgegevens

 1. Fantasy Forge zal de persoonsgegevens van de klant verwerken en opnemen in een bestand. Het doel van de verwerking van de persoonsgegevens is het door Fantasy Forge kunnen nakomen van de overeenkomst die zij met de klant is aangegaan alsmede om de klant op de hoogte te houden van Fantasy Forge en de activiteiten die het ontplooit.
 2. De klant kan zich te allen tijde tot Fantasy Forge wenden met het verzoek hem/haar mede te delen of en zo ja, welke hem/haar betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien de klant van mening is dat de persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden, dient de klant dit schriftelijk per mail of per brief aan Fantasy Forge te melden.

Artikel 11 – Intellectuele eigendom

 1. Het auteursrecht op het kunstwerk blijft berusten bij de kunstenaar. Uit dit recht van de kunstenaar vloeien voor de klant beperkingen voort betreffende het gebruik, de openbaarmaking en de verveelvoudiging van het kunstwerk.

Artikel 12 – Overmacht

 1. In geval van overmacht heeft Fantasy Forge het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat de klant uit dien hoofde enig recht of vergoeding van schade, kosten of interesten kan doen gelden. De kunstenaar zal de klant direct op de hoogte stellen van elk geval van overmacht en trachten een voor beide partijen bevredigend alternatief aan te bieden.
 2. Overmacht: werkstakingen, overlijden, brand, vervoer, stremming, molest en in het algemeen alle onvoorziene omstandigheden ten gevolge waarvan naleving van de overeenkomst niet meer van de opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Fantasy Forge zal elke dienst naar beste kunnen uitvoeren en is gerechtigd bij en voor de uitvoering van een dienst derden in te schakelen.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op de overeenkomst en eventuele andere rechtsbetrekkingen tussen de klant en Fantasy Forge is Nederlands recht van toepassing.